Milton Keynes Jiu-Jitsu Club Badge
Go to home page
Go to seniors page
Go to juniors page
Go to photos page
Go to news page
Go to etiquette page
Instructors Page

Milton Keynes Jiu-Jitsu Yubukan Dojo
Instructors Page


Shihan Wood Shihan Colin Wood 6th Dan Jiu-Jitsu.
The clubs senior Instructor.
Shihan Waughington Renshi William J Waughington.
5th Dan Jiu-Jitsu International.
5th Dan Juko Shin Ryu Jiu-Jitsu.